Opći uvjeti poslovanja

1.DEFINICIJE

 

U ovom Ugovoru koriste se slijedeći pojmovi:

UGOVOR označava ugovor o korištenju veza zaključen između Marine i korisnika veza,

MARINA je davatelj veza na korištenje- Nautički centar Trogir d.o.o.. - Marina Baotić, Don Petra Špike 2a,

KORISNIK VEZA znači fizička ili pravna osoba potpisnik ovog ugovora polaže pravo korištenja na plovilu bilo kao vlasnik ili putem punomoći vlasnika posjednik ili korisnik plovila u članku 1. Ovog Ugovora,

STRANKE znači stranke ovog Ugovora – Marina i Korisnik veza.

 

2.SVRHA I CILJ UGOVORA

 

Ovim ugovorom uređuju se uvjeti pod kojima Marina daje na korištenje Korisniku veza , a Korisnik veza uzima na korištenje od Marine vez, te uvjeti pod kojima Marina pruža ostale povezane usluge.

 

3.PREDMET: IZNAJMLJIVANJE VEZA

 

Za vrijeme trajanja ugovora Marina daje na korištenje vez prema važećem cjeniku za tekuću godinu isključivo za plovilo definirano u Ugovoru. Marina jamči da vez, koji je predmet ovog Ugovora, odgovara karakteristikama plovila s obzirom na duljinu i širinu te da je vez opskrbljen napravama za sigurno vezivanje odnosno ispravnim bitvama i konopima. U cijenu veza uračunato je korištenje sanitarnih čvorova i jedno parkirno mjesto za vozilo, u krugu Marine

 

4.TRAJANJE

 

Ovaj Ugovor se zaključuje se za razdoblje definirano u uvodnim odredbama Ugovora.

Stranke su suglasne da se ovaj Ugovor automatski produži za slijedeće razdoblje koje je jednako razdoblju definiranom u uvodnim odredbama Ugovora (Ugovoreno razdoblje) ukoliko Marina najkasnije 90 dana prije isteka Ugovorenog razdoblja, ne primi od druge strane obavijest o raskidu Ugovora u pisanoj formi. U tom slučaju Marina zadržava pravo ne prihvaćanja produženja ugovora po svojoj slobodnoj procjeni.

U slučaju automatskog produženja ugovora na narednu godinu korištenja primjenjivat će se naknada za vez sukladno važećem cjeniku u trenutku započinjanja nove godine korištenja.

Ako Korisnik veza zakasni dostaviti obavijest o raskidu Ugovora u odnosu na prethodno navedene rokove, Marina može će prihvatiti raskid, ali uz obvezu plaćanje ugovorne kazne od strane korisnika veza u iznosu 50% vrijednosti ugovornog veza vodeći se cijenama iz važećeg cjenika u trenutku raskida ugovora. Vrijeme provedeno na vezu od dana isteka ugovornog razdoblja do dana odlaska plovila iz Marine obračunat će se po važećem cjeniku za dnevni vez.

Marina će prije isteka Ugovorenog razdoblja poslati Korisniku veza ponudu za korištenje veza za slijedeće razdoblje.

 

5.UVJETI PLAĆANJA, NAČINI PLAĆANJA I DOKUMENTACIJA

 

Korisnik veza se obvezuje unaprijed platiti naknadu za korištenje veza definiranu u članku 3. Ugovora o najmu veza, za čitavo vrijeme korištenja određeno u članku 2. i prema cjeniku važećem za tekuću godinu, a koji predstavlja prilog Ugovora. Uplata može biti izvršena na bankovni račun Marine (devizni ili kunski) ili na recepciji Marine. Uplata u kunama obračunava se po srednjem tečaju HNB.

U slučaju da korisnik veza ne plati pravovremeno naknadu za vez Marina ima pravo obračunati zakonske kamate. Ako uplata nije izvršena unutar 7 dana nakon datuma dospijeća, Marina će imati pravo naplaćivati cijenu po važećem cjeniku dnevnog veza dok račun ne bude podmiren u cijelosti.

Kada Korisnik veza plaća naknadu na devizni račun Marine, u cijelosti snosi sve bankovne troškove kao i eventualnu razliku iznosa do pune cijene veza.

Ostale usluge koje Marina pruža, korisnik veza ili osoba koja je naručila te usluge putem e-pošte plaća bez odlaganja nakon primitka računa za uslugu ili predujam. Ukoliko korisnik veza plaća ostale usluge elektroničkim putem, Marina će biti ovlaštena zahtijevati od Klijenta da jamči isplatu dugovanog iznosa kreditnom karticom. U takvom slučaju, Marina će izvršiti rezervaciju sredstava po kreditnoj kartici Klijenta, a koja će se naplatiti u korist računa Marine u roku od 14 dana od dana rezervacije tih sredstava, ukoliko Klijent ne podmiri svoje obveze po Ugovoru plaćanjem računa u dogovorenom roku.

Ugovorne stranke suglasne su da Marina stječe pravo zadržanja plovila Klijenta za sva neplaćena potraživanja, primjerice ukoliko Korisnik veza ne plati uslugu koja je predmet ovog ugovora, a pružena je od strane Marine kao i druge usluge povezane s vezivanjem broda ili uslugama Marine koje obavljaju društva u grupaciji Baotić. Ako Klijent ne podmiri dug u roku od 90 dana od dana dospjelosti duga, Marina će pokrenuti postupak prisilne naplate svog potraživanja.

Korisnik veza je dužan Marini predati važeću kopiju dokumenata, a originale na uvid djelatniku recepcije, kojima dokazuje vlasništvo ili drugu osnovu koja ga ovlašćuje na posjed odnosno korištenje plovila; Plovidbenu dozvolu za plovilo (tj. odgovarajući dokument koji omogućuje isplovljenje sukladno propisima RH), kopiju police osiguranja za plovilo, kopiju putovnice/osobne iskaznice za fizičke osobe, dokument o statusu carinske robe u EU. Navedene kopije dokumenata Korisnik veza je dužan dostaviti Marini svaki put prilikom produženja istih odnosno izdavanja novih. Originalne dokumente vezane za carinski status, uz predaju kopije, Klijent je dužan predati na uvid djelatniku recepcije. Izbivanje plovila iz Marine ne odbija se od cijene veza.

 

6.UVIJETI PRUŽANJA USLUGA

 

Marina će izmjeriti svako plovilo po dolasku iste istog. Duljina se utvrđuje po izrazu „preko svega“. Ako te dimenzije ne odgovaraju dimenzijama navedenim u dokumentaciji broda, primjenjivati će se cijene sukladno Izmjerama koje je izvršila Marina. Dodatni iznos takve naknade biti će jednak iznosu razlike između naknade obračunate stvarne dimenzije broda i naknada obračunate za dimenzije plovila u dokumentima plovila.

Ukoliko Korisnik veza prilikom potpisa ugovora ne upozori Marinu na posebne karakteristike plovila ( npr: regatni brod , križevi jarbola širi od prosjeka...) najmodavac ne odgovara niti ne snosi bilo kakav trošak koji bi proizašao kao posljedica posebnih karakteristika plovila.

Prilikom dolaska plovila na vez Marina će za plovila registrirana izvan EU napraviti popis inventara i ostalih predmeta, prema inventurnoj listi. Svaku promjenu inventurme liste Korisnik veza dužan je prijaviti Marini. Inventurnu listiu potpisuju i Marina i Korisnik veza.

U slučaju da Korisnik veza ili njegova ovlaštena osoba žele izvoditi neke radove ili popravke na brodu u Marini dužni su to prethodno prijaviti Marini. Korisnik veza nije ovlašten započinjati popravke bez pisanog pristanka od strane Marine. Marina nije obvezna snositi bilo kakvu materijalnu štetu te nije odgovorna za popravke koje na plovilu izvodi Korisnik veza.

Marina je ovlaštena izvršiti premještanje plovila Korisnika veza na novi vez bez pristanka klijenta.

Korisnik veza je dužan izvijestiti Marinu o svakom izbivanju plovila iz Marine za razdoblje duže od jednog dana. Marina je ovlaštena vez Korisnika privremeno ustupiti na korištenje drugom korisniku za vrijeme izbivanja plovila Korisnika veza iz marine bez prethodne suglasnosti Klijenta.

Za vrijeme održavanja bilo kakvih priredbi/događaja, uključujući ali ne ograničavajući se na sajam brodova, u Marini, Marina zadržava pravo mijenjanja mjesta za vez svih plovila unutar Marine. Prije, za vrijeme i nakon takvih događaja, Marina ima pravo, prema isključivo svojoj prosudbi i bez prethodne pisane obavijesti, ukliniti i smjestiti plovila na druge adekvatne vezove.
Marina se obvezuje čuvati i nadzirati plovilo u marini.

Korisniku veza nije dopušteno bez posebnog odobrenja Marine obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti (charter i sl.) na gatovima ili u krugu marine.

 

7.RASKID UGOVORA

 

Marina može otkazati Ugovor prije isteka roka u slijedećim slučajevima:

  • kršenja odredbi ovog Ugovora, Općih uvjeta ili Pravilnika o redu Marine
  • u slučaju neredovitog plaćanja ugovorene naknade za korištenje veza i drugih usluga

Ukoliko Korisnik veza otkaže, ili ne koristi predmet ovog Ugovora tijekom cijelog ugovorenog razdoblja, dužan je ipak podmiriti puni iznos za cijelo ugovoreno razdoblje i nije ovlašten zahtijevati bilo kakvu naknadu (povrat isplate). U slučaju da plovilo bude prodano, Marina će imati pravo za to plovilo raskinuti Ugovor. U koliko Korisnik veza želi prodano plovilo zamijeniti drugim, Marina će biti ovlaštena, prema isključivo svojoj prosudbi, odrediti uvjete i odredbe za takvo novo plovilo, uključujući ali ne ograničavajući se na obračunavanje naknada, sve rokove i uvjete plaćanja i sve ostale povlastice koje su određene ovim Ugovorom. Ukoliko je Korisnik veza zaključio s Marinom i neke druge ugovore, raskidom ovog Ugovora automatski se raskidaju i svi ostali ugovori sklopljeni između stranaka.

U slučaju raskida, Ugovora Marina neće biti obvezna izvršiti povrat uplaćenih sredstava bez obzira koja je strana raskinula Ugovor.

 

8.OSIGURANJE I SIGURNOST

 

Korisnik veza je dužan postupati u skladu sa svim sigurnosnim mjerama određenim od strane Marine. Dužan je pridržavati se svih zdravstvenih, sigurnosnih i protupožarnih mjera bez iznimke.
Korisnik veza prima na znanje da:

  • otpadno ulje i filteri, nafta, ostaci deterdžent, komunalni i drugi otpaci moraju se odlagati prema vrsti otpada u ekološke spremnike na označenim mjestima u Marini,
  • Korisnik veza nije ovlašten vršiti bilo kakve preinake na opremi Marine koja spada u pravo korištenja veza,
  • je pušenje zabranjeno u svim zatvorenim prostorima Marine.

Nemar ili nepridržavanje uvjeta osiguranja i sigurnosti može biti razlog za raskid ugovora od strane Marine. Korisnik veza se obvezuje Marini ostaviti rezervne ključeve plovila koji se mogu koristiti samo u iznimnim slučajevima kao što su uklanjanje plovila radi eventualne prijeteće štete plovilu, ili tuđoj imovini ili osobama. Korisnik veza može po izričitom pisanom ovlaštenju, te uz suglasnost Marne odobriti preuzimanje ključeva plovila osobama ili serviserima koji imaju registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj za djelatnost koju bi obavljali na plovilu.

 

9.NAKNADA ŠTETE

 

Marina će biti odgovorna samo za štetu na plovilu , za vrijeme čuvanja plovila, a za štete koje bi nastale kao posljedica propusta radnika Marine, maksimalno do visine štete koju pokriva osiguranje odgovornosti Marine.

Marina neće odgovarati za bilo koju štetu nastalu uslijed : više sile., propusta i nemara od strane Korisnika veza ili od njegove strane ovlaštene osobe i članova posade, neodržavanja , zapuštenosti, istrošenosti ili dotrajalosti plovila ako je za isto najmoprimac znao ili je morao znati, skrivenih mana plovila , troškova uklanjanja podrtine, štete uslijed zagađivanja, štete nastale pucanjem konopa od plovila prema gatu, pogrešno izvedene elektro ili vodovodne instalacije koji najmoprimac postavlja od priključka na obali do svog plovila, krivnje trećih osoba, , zaleđivanja sustava za hlađenje motora, glodavaca na plovilu, krađe ili štete na opremi plovila . Marina također ne odgovara za štete od požara, potonuća, eksplozije, krađe ili nestanka plovila. Korisnik veza će nadoknaditi štetu koja njegovim plovilom nastala na imovini Marine , imovini trećih osoba-korisnika Marine, zaposlenika Marine ili gosta Marine. U rješavanju šteta prema trećim osobama marina ne posreduje.

Korisnik veza se obvezuje plovilo opremiti ispravnim protupožarnim aparatima, svu pokretnu opremu plovila zaključati i predati na recepciju ključeve plovila koji ostaju na recepciji do sljedećeg isplovljavanja. Pri dolasku u Marinu korisnik veza treba prijaviti goste na plovilu.

Potpisom ovog Ugovora Korisnik veza potvrđuje da je sa osiguravajućim društvom sklopio policu od odgovornosti prema trećima u odnosu na predmetno plovilo, kao i policu osiguranja koja pokriva štete na plovilu koje je predmet ovog Ugovora za čitavo vrijeme trajanja Ugovora.

 

10.ULAZAK VANJSKIH PRUŽATELJA USLUGA

 

Kako bi se zaštitilo vlasništvo i interesi drugih korisnika Marine da dobiju dobru i kvalitetnu uslugu, interesi prostora Marine, poslovnog područja Marine te interes društava povezanih s Marinom primjenjivati će se pravila za sve vanjske pružatelje usluga. Korisnik veza je dužan:

  • najaviti dolazak vajnskog servisera na njegovo plovilo te za istog izdati punomoć,
  • serviser će platiti dnevnu ulaznu naknadu unaprijed, za svakog radnika, prema važećem cjeniku,
  • ulazna dnevna naknada za poslove pod garancijom (jamstvom) naplaćivati će se prema važećem cjeniku Marine ukoliko Korisnik veza dostavi svu službenu pisanu dokumentaciju za iste poslove izdanu od ovlaštenog pružatelja usluga, a koje Marina može zatražiti ako to smatra potrebnim,
  • za sve lažne izjave obračunati će se ugovorna kazna koja je jednaka iznosu dvostruke dnevne ulazne naknade za vanjskog servisera. U takvim slučajevima Marina će također imati pravo trajno zabraniti ulazak tom serviseru u Marinu.

 

11.STRUJA I VODA

 

Korisnik veza je dužan pridržavati se Marininih standarda o opskrbi vodom i električnom energijom. Potrošnja istih naplaćivati će se prema važećem cjeniku.

 

12.ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Potpisivanjem Ugovora stranke prihvaćaju prava i obveze ustanovljene ovim Ugovorom te svojim potpisom potvrđuju suglasnost s odredbama Ugovora. Stranke su suglasne da će se na one odnose koji nisu uređeni ovim Ugovorom primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima te da će eventualne sporove ugovorene stranke će rješavati sporazumno, a u koliko to nije moguće nadležan je sud u Zagrebu.

Datumom isteka ili raskida Ugovora prestaje odgovornost Marine prema ugovornom plovilu.

Službeni jezik ovog dokumenta je hrvatski, drugi jezici služe kao pomoć pri razumjevanju. U slučaju različitog tumačenja hrvatska verzija se uzima kao važeća.